Nazaj
Politika zasebnosti msg Plaut UAP d.o.o.

Z veseljem vas pozdravljamo na naši spletni strani in smo vam hvaležni za zanimanje nad našim podjetjem msg Plaut UAP d.o.o.. Ne samo, danam je zelo pomembno, da vam kot stranki, ponudimo celovito podporo, ampaktudi, da zagotovimo zaščito vaših osebnih podatkov. V nadaljevanju sopojasnjeni ukrepi, ki jih izvajamo ob obisku naše spletne strani - seveda vskladu z veljavnimi določili o varstvu podatkov, informacijami, ki jih zbiramoin kako jih obdelujemo.

V kolikor bi se naša izjava o varstvu podatkov spremenila,se s tem posodobi tudi naša spletna stran, tako da boste obveščeni o tem,katere informacije msg Plaut UAP hrani in uporablja.

Najpomembnejše informacije o zasebnosti podatkov so na voljov nadaljevanju. Informacije smo razvrstili po temah

Ime in naslov odgovorne osebe

Za zbiranje, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov vskladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov je odgovoren:

msg Plaut UAP d.o.o.
Titova cesta 8, 2000 Maribor, Slovenija
E-pošta: info.mPUAP@msg-plaut.com

Če nasprotujete zbiranju, obdelavi ali uporabi vaših podatkovs strani družbe msg Plaut UAP, kot je določeno v teh določilih o zasebnostipodatkov v celoti ali samo delno, potem prosim pošljite svoj ugovor po e-pošti,faksu ali pošti na zgoraj omenjen naslov.

Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri odgovorni osebi je:

Silvija Karmuzel, Titova cesta 8, 2000 Maribor
E-pošta: info.mPUAP@msg-plaut.com

Splošne informacije o obdelavi podatkov

Zakaj uporabljamo podatke

Svojo ponudbo želimo nenehno izboljševati in jo nareditiprivlačnejšo. Edini način, da lahko vsebino spletnih strani msg-ja optimiziramotako, da bolje ustreza vašim zahtevam, je, da ugotovimo, kateri deli našihspletnih strani so najpogosteje obiskani in na katerih se porabi največ časa.Če nam zaupate svoje osebne podatke, jih bomo na msg Plaut UAP uporabljali zatehnično upravljanje spletnih strani, upravljanje strank, raziskave izdelkov intrženje; vendar bomo to storili le v obsegu, ki je potreben. Bolj ko bomorazumeli, kaj želite, hitreje boste na naših spletnih straneh našliinformacije, ki jih iščete.

Informacije o zbiranju osebnih podatkov

V nadaljevanju so navedene informacije o zbiranju osebnihpodatkov pri uporabi naše spletne strani. Osebni podatki vključujejo vseinformacije, ki se nanašajo na vas osebno, npr. ime, naslov, e-poštni naslov, navadeuporabnika itd.

Za vse osebne podatke, katere vnesete na naši spletni strani,kot so vaše ime, naslov ali telefonska številka, veljajo posebna določila, okaterih boste obveščeni z naslednjim besedilom:

"Soglašam, da semoji osebni podatki (vključno z mojo telefonsko številko in / ali e-poštnimnaslovom) zbirajo, obdelujejo in uporabljajo za namen obdelave in / ali zapridobivanje potencialnih strank, raziskav in informacij. Vsako posredovanjetretjim osebam, z izjemo podjetij skupine msg Plaut, je izključeno. Imampravico, da kadar koli prekličem to privolitev z msg Plaut UAP, 2000 Maribor.

"Naša uporaba podatkov je omejena na zgoraj navedene namene. Informacijese ne posredujejo tretjim osebam zunaj skupine msg Plaut. Edina izjema sopodjetja iz skupine msg. Poleg podatkov, ki jih delite z nami, analiziramotudi, kako uporabljate naše storitve in ponudbe, da vas lahko vodimo hitreje doinformacij, ki bi vas morda zanimale, in s tem nenehno optimiziramo našostoritev.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Člen 6, odstavek. 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvupodatkov (GDPR) predstavlja pravno podlago za vsako privolitev, ki jo pridobimood ustreznih oseb za postopke, povezana z obdelavo osebnih podatkov.

Člen 6, odst. 1, točka (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR) predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za izpolnitevpogodbe, kadar je zadevna oseba ena od pogodbenih strank. To vključuje postopkeobdelave, potrebne za dokončanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

Člen 6, odst. 1, točka (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR) predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v obsegu, ki jepotreben za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za naše podjetje.

Člen 6, odst. 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR) predstavlja pravno podlago za vsako obdelavo, potrebno za zagotovitevzakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe, razen kadar nad takimiinteresi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika.

Izbris podatkov in obdobje hrambe

Osebni podatki zadevne osebe se izbrišejo ali zaklenejotakoj, ko namen, zaradi katerega so bili shranjeni, ni več uporaben. Hrambazunaj tega okvirja je možna, če ga evropski ali nacionalni zakonodajalcizahtevajo v zakonih ali drugih predpisih, za katere je odgovorni »subjekt« vskladu s pravom Unije. Podatki se prav tako zaklenejo ali izbrišejo, tudi popoteku obdobja hrambe, predpisanega v danih omejitvah, razen če je hrambapodatkov še vedno potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe.

Zagotovitev spletne strani

Zbiranjeosebnih podatkov ob obisku naše spletne strani

Edini osebni podatki, ki jih zberemo ob obisku naših spletnihstrani, so informacije, ki jih vaš brskalnik sporoči našim strežnikom. Kobrskate po naši spletni strani, zbiramo potrebne podatke na tehnični strani, daprikažemo našo spletno stran in zagotovimo stabilnost in varnost. V teh primerihse zbirajo naslednje informacije:

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za začasno shranjevanje podatkov indnevniških datotek je člen 6, odstavek 1. 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvupodatkov (GDPR).

Namen obdelave

Sistem mora začasno shraniti IP naslov, da se omogoči prikazspletne strani na uporabnikovem računalniku. V ta namen je treba shraniti IPnaslov uporabnika za čas trajanja seje. Naslovi IP so potrebni zadiagnosticiranje težav, upravljanje spletnega mesta in demografske podatke.

Zabeležene informacije se uporabljajo izključno za varnost podatkov,zlasti za preprečevanje poskusov napadov na naš spletni strežnik, in zastatistično analizo.

Obdobje hrambe

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za namenzbiranja. Vsi podatki, zbrani za zagotovitev spletne strani, se izbrišejotakoj, ko se ustrezna seja zaključi.

Podatki, shranjeni v dnevniških datotekah, se izbrišejonajpozneje po sedmih (7) dneh. Možna je hramba tudi po tem obdobju. V temprimeru se uporabniški IP-naslovi izbrišejo ali postanejo anonimni, tako da jihni več mogoče povezati z uporabnikom, ki jih je uporabil za dostop do spletnestrani.

Možnosti ugovora in odstranitve

Za zagotavljanje spletne strani je treba zbrati podatke, zadelovanje spletne strani pa jih je potrebno shraniti v dnevniške datoteke. Zatouporabnik v tem primeru nima možnosti ugovora.

Politika piškotkov

Za zagotavljanje spletne strani je treba zbrati podatke, zadelovanje spletne strani pa jih je potrebno shraniti v dnevniške datoteke. Zatouporabnik v tem primeru nima možnosti ugovora.

Opis in obseg zbiranja podatkov

Naše spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so besedilnedatoteke, ki so shranjene v ali s spletnim brskalnikom na računalniškem sistemuuporabnika. Piškotek se lahko shrani v operacijski sistem uporabnika vsakič, kokdo dostopa do spletne strani. Piškotki vsebujejo ločen niz znakov, ki omogočaenkratno identifikacijo brskalnika ob ponovnem dostopu do iste spletne strani.Piškotki ne morejo izvajati programov ali prenesti virusa na računalnik.Piškotke uporabljamo zato, da je naša spletna stran uporabniku prijaznejša.Nekaj elementov na naši spletni strani prav tako zahteva, da naš sistem lahkoidentificira brskalnik, ki je dostopal do naše spletne strani, tudi po tem, koje uporabnik prešel na drugo spletno stran.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri uporabipiškotkov je Člen 6, odstavek 1, točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR).

Namen obdelave podatkov

Piškotki, ki so potrebni iz tehničnih razlogov, seuporabljajo za uporabnikom lažjo uporabo spletne strani. Nekaj funkcij na našispletni strani ni mogoče ponuditi brez uporabe piškotkov. V takih primerih moranaš sistem znova prepoznati brskalnik tudi po tem, ko uporabnik preklopi nadrugo spletno stran. Uporabniški podatki zbrani s piškotki, ki so potrebnizaradi tehničnih razlogov, se ne uporabljajo za ustvarjanja uporabniškihprofilov. Ti nameni tvorijo naš zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov,kot je določeno v Členu 6, odstavek 1, točka f Splošne uredbe o varstvupodatkov (GDPR).

Možnosti ugovora in odstranitve

Že shranjene piškotke lahko kadar koli izbrišete. To se lahko izvede tudisamodejno. Vendar pa onemogočanje piškotkov, ki jih uporablja naša spletna stran, lahko pomeni, da ne boste imeli polnega dostopa do vseh funkcij naše spletne strani.

E-pošta/ kontaktni obrazec

Opis in obseg zbiranja podatkov

Naša spletna stran ponuja kontaktni obrazec, ki ga lahko uporabite za elektronski stik z nami. Ko uporabnik izkoristi to možnost, se vhodni podatki, prenesejo k nam in shranijo. Ti podatki so:

Ko pošljete svoje sporočilo, se shranijo tudi naslednji podatki:

Za obdelavo podatkov potrebujemo vašo privolite, ki jo pridobimo,ko posredujete podatke in se sklicujete na to politiko zasebnosti.

Lahko nas kontaktirate preko e-pošte. V tem primeru so shranjeni osebni podatki, ki jih uporabnik vključi v e-pošto. Informacije, pridobljene v tem kontekstu, se ne posredujejo tretjim osebam zunaj skupine msg Plaut. Podatki se uporabljajo le za obdelavo pogovora.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR).

Namen obdelave podatkov

Osebni podatki, ki jih navedete na vnosnem zaslonu, se uporabljajo izključno za obravnavo zahteve za kontakt. V primeru stika po elektronski pošti se podatki obdelujejo kot potreben zakoniti interes. Vsi drugi osebni podatki, obdelani med prenosom, se obdelajo zaradi preprečevanja zlorabe kontaktnega in za zagotavljanje varnosti naših informacijskih sistemov.

Obdobje hrambe

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani. Osebni podatki iz kontaktnega obrazca in osebni podatki poslani po elektronski pošti, se izbrišejo, ko se konča ustrezen pogovor z uporabnikom. Pogovor se šteje za zaključen, če okoliščine kažejo, da je predmet v celoti pojasnjen.Vsi nadaljnji osebni podatki, zbrani med prenosom, se izbrišejo najpozneje v roku sedmih dni.

Možnosti ugovora in odstranitve

Uporabnik lahko kadar koli prekliče svojo privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov. Če nas uporabnik kontaktira po elektronski pošti, lahko kadar koli prekliče svojo privolitev za shranjevanje svojih osebnih podatkov. V takih primerih nadaljevanje pogovora ne bo mogoče. Če želite preklicati privolitev/hrambo vaših podatkov, pišite na naslovu info.UAP@msg-plaut.com.Vsi osebni podatki, shranjeni kot del zahteve pri kontaktiranju, bodo izbrisani.

Prijave na razpisana delovna mesta

Vsi podatki, ki jih navedete pri spletni prijavi na delovno mesto in nam jih posredujete po e-pošti, bodo shranjeni v našem HR sistemu. Msg Plaut UAP teh podatkov ne deli oz. posreduje tretjim osebam zunaj podjetja msg Plaut UAP.

Vtičniki družabnih omrežij (Facebook, LinkedIn, XING, YouTube)

Na naši spletni strani se uporabljajo tako imenovani »socialni vtičniki««. Ti trenutno vključujejo vtičnike za storitve Facebook, LinkedIn, XING in YouTube. Informacije, vključno z osebnimi podatki, se lahko pošljejo ponudnikom storitev, ki uporabljajo te vtičnike, vključno s ponudniki v ZDA, ki lahko te informacije uporabijo.

Izjava o varstvu podatkov za uporabo vtičnikov Facebook

Na naša spletna mesta so vgrajeni vtičniki družabnega omrežja Facebook (ponudnik: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,Kalifornija 94025, ZDA). Facebook-ove vtičnike na naši spletni strani označimo z logotipom Facebook ali gumbom »Like« ( "Všeč mi je"). Pregled različnih Facebook-ovih vtičnikov je na voljo na spletni strani: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ko obiščete našo spletno stran, se vtičnik uporablja za vzpostavitev neposredne povezave med vašim brskalnikom in strežnikom Facebook.Ta obvesti Facebook, da ste z vašega naslova IP obiskali našo spletno stran. S klikom na gumb "Like" na naših spletnih mestih, medtem ko ste še vedno prijavljeni na svoj Facebook račun, lahko povežete vsebino iz naših spletnih strani s svojim profilom na Facebook-u. To Facebooku dovoljuje, da vaš obisk na naši spletni strani  dodeli vašemu uporabniškemu računu. Želeli bi poudariti, da kot ponudnik spletnih strani, ne prejemamo nobenih informacij o vsebini prenesenih podatkov ali o tem, kako jih uporablja Facebook. Več informacij je na voljo v Facebookovi izjavi o varstvu podatkov na: http://de-de.facebook.com/policy.php.

Če ne želite, da Facebook vaš obisk naših spletnih mestpripiše vašemu računu na Facebook-u, se boste morali prej odjaviti iz vašega Facebook računa.

Izjava o varstvu podatkov za uporabo omrežja LinkedIn

Naše spletno mesto uporablja funkcije omrežja LinkedIn. Ponudnik je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043,ZDA.

Povezava s strežniki LinkedIn se vzpostavi ob vsakem dostopu do naših spletnih mest, ki vsebujejo funkcije LinkedIn. LinkedIn je obveščen, da ste obiskali naša spletna mesta na podlagi vašega naslova IP. Če kliknete gumb "Priporoči" s strani LinkedIna, ko ste še vedno prijavljeni v svoj račun LinkedIn, lahko LinkedIn vaš obisk naše spletne strani pripiše vam in vašemu uporabniškemu računu. Poudarjamo, da kot ponudnik spletnih mest neprejmemo nobenih informacij o vsebini prenesenih podatkov ali o tem, kako jih LinkedIn uporablja.

Več informacij najdete v LinkedInovi izjavi o zasebnosti podatkov na naslovu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Izjava o varstvu podatkov za uporabo storitve XING

Naše spletno mesto uporablja funkcije omrežja XING. Ponudnikje XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija. Povezava s strežnikiXING se vzpostavi ob vsakem dostopu do naših spletnih mest, ki vsebujejofunkcije XING. Po našem najboljšem vedenju se med tem postopkom osebni podatkine shranjujejo. Prav tako se ne shranjujejo naslovi IP ali analizira vedenje pri uporabi. YouTube se uporablja zaradi privlačnejše predstavitve naših spletnih ponudb. To se šteje za zakonit interes, kot je opredeljen v Členu 6, odstavku 1. , točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Več informacij o varstvu podatkov in gumbu XING "Share" je na voljo v XING-ovi izjavi o varstvu podatkov na naslovu:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Izjavao varstvu podatkov za uporabo Googlovih zemljevidov

To spletno mesto uporablja API za storitev zemljevidov Google Maps. Ponudnik je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View,CA 94043, ZDA. Za uporabo funkcij storitve Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Ti podatki se običajno pošljejo v Googlov strežnik v ZDA, kjer se shranijo. Ponudnik tega spletnega mesta nima vpliva na prenos teh podatkov. Google Maps se uporablja zaradi privlačnejše predstavitve naših spletnih ponudb in lažjega iskanja lokacij, navedenih na našem spletnem mestu. To se šteje za zakoniti interes, kot je opredeljen v Členu 6, odst. 1, točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Več informacij o uporabi uporabniških podatkov je na voljo v Googlovi izjavi o varstvu podatkov na naslovu:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Izjava o varstvu podatkov za uporabo storitve YouTube

Videoposnetki YouTube so vgrajeni v nekaj naših spletnih mest. Upravljavec ustreznih vtičnikov je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., SanBruno, CA 94066, ZDA. Povezava s strežniki YouTube se vzpostavi ob vsakem obisku naših spletnih mest, ki so opremljena z vtičnikom YouTube. V tem primeru so strežniki YouTube obveščeni o tem, katero od naših spletnih mest ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, dovoljujete, da YouTube vašemu osebnemu profilu pripiše imenik vašega vedenja pri brskanju. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube. Ko se zažene videoposnetek,ponudnik uporablja piškotke za zbiranje informacij o uporabnikovem vedenju. Če ste onemogočili shranjevanje piškotkov s strani Googlovega oglaševalskega programa, se piškotki ne bodo uporabljali tudi pri gledanju videoposnetkov YouTube. Vendar pa YouTube shranjuje neosebne podatke tudi v druge piškotke. Če želite to preprečiti, morate onemogočiti shranjevanje piškotkov; to lahko storite v nastavitvah brskalnika. YouTube se uporablja zaradi privlačnejše predstavitve naših spletnih ponudb. To se šteje za zakonit interes, kot je opredeljen v Členu 6, odst. 1, točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR).

Več informacij o uporabi uporabniških podatkov je na voljo vizjavi o zasebnosti podatkov družbe YouTube na naslovu:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

Kje so moji podatki obdelani?

Vaši podatki se obdelujejo v Nemčiji. Podatki se obdelujejo tudi v evropskih in neevropskih državah znotraj zakonsko dovoljenih določil. Načrtov za prenos v tretje države ni.

Kako varni so moji podatki?

msg Plaut UAP je v skladu z veljavno evropsko zakonodajo sprejel obsežne tehnične in operativne varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom in zlorabo.

Ali bodo moji podatki posredovani tretjim osebam?

Informacije se ne delijo s tretjimi osebami, razen, z izjemo podjetij skupine msg Plaut.

Pravice prizadete osebe

Kadar koli se obdelujejo vaši osebni podatki, imate v skladu z GDPR naslednje pravice:

Pravica do razkritja

Pravico imate, da brezplačno zahtevate informacije o obsegu, izvoru in prejemniku shranjenih podatkov ter namenu hrambe.

Pravica do popravka

Od odgovorne osebe imate pravico zahtevati popravek in / ali dopolnitev vaših obdelanih osebnih podatkov, ki so bili nepravilni ali nepopolni. Odgovorna oseba mora nemudoma popravke opraviti.

Pravica do izbrisa

Imate pravico, da zahtevate, da odgovorna oseba nemudoma izbriše vse osebne podatke, povezane z vami, in da jih nemudoma izbriše, če velja eden od naslednjih razlogov:
1.      Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, niso več potrebni za namen zbiranja ali obdelave za kateri koli drug namen.
2.      Soglasje, na katerem je temeljila obdelava,prekličete skladno s Členom 6, odstavek 1, točka a ali Členom 9, odstavek 2,točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in za obdelavo ni druge pravne podlage.
3.      Predložite ugovor na obdelavo v skladu s Členom 21, odstavek 1 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in no nobenih upravičenih razlogov za obdelavo, ki imajo prednost pred vašim ugovorom, ali če vložite ugovor na obdelavo v skladu s Členom 21, odstavek 2 Splošne uredbe ovarstvu podatkov (GDPR).
4.      Osebni podatki, povezani z vami, so bili obdelani nezakonito.
5.      Izbris osebnih podatkov, povezanih z vami, je potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali zakonodajo držav članic, ki velja za odgovorno stranko.
6.      Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, so bil izbrani v storitvah, ki jih informacijska družba ponuja v skladu s Členom 8,odstavek 1 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da pridobite osebne podatke, povezane z vami in ki ste jih delili z odgovorni »subjektom« v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.

Pravica do ugovora

Zaradi razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja,imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, povezanih z vami in obdelani v skladu s Členom 6, odstavek 1, točka e ali f, Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR); to vključuje vsako profiliranje na podlagi teh pravil. Odgovorna oseba bo prenehala obdelovati vse osebne podatke, povezane z vami, razen če se lahko predložijo nujni dokazi,varstveni razlogi za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi izvrševanju, izvajanju ali zagovarjanju zakonitih zahtevkov.

Imate pravico, da kadar koli prekličete svojo izjavo o privolitvi v zvezi z varstvom podatkov. Preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena s privolitvijo, do trenutka, ko je bila vaša privolitev preklicana.

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Ne glede na drugo upravno ali pravno sredstvo imate nasplošno pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici,kjer imate stalno prebivališče, vašem kraju zaposlitve ali kraju domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov povezanih z vami krši GDPR.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o statusu in rezultatih pritožbe, vključno z možnostjo pravnega sredstva v skladu s Členom 78 GDPR.

reCaptcha

Opis storitve

To je storitev, ki jo lastniki spletnih mest uporabljajo za zaščito svojih spletnih mest pred roboti, neželeno pošto in zlorabami.

Podjetje za obdelavo

Google LLC.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

https://support.google.com/recaptcha/

Nameni podatkov

Ta seznam predstavlja namene zbiranja in obdelave podatkov.

Uporabljene tehnologije

Ta seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Združene države Amerike

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://support.google.com/recaptcha

Platforma za upravljanje soglasij Usercentrics

Opis storitve

To je storitev za upravljanje soglasij. Na naši spletni strani se platforma Usercentrics GmbH uporablja kot obdelovalec za namen upravljanja privolitev.

Podjetje,ki obdeluje podatke

Usercentrics GmbH
Sendlinger Str. 7, 80331 München, Nemčija

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

datenschutz@usercentrics.com

Nameni podatkov

Ta seznam predstavlja namene zbiranja in obdelave podatkov.

Uporabljene tehnologije

Ta seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Ta seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka c Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://usercentrics.com/privacy-policy/

Shranjene informacije

DoubleClick Ad

Opis storitve

To je oglaševalska storitev. S to storitvijo je mogoče uporabnikom zagotoviti ustrezne oglase in pridobiti poročila o kampanjah.

Podjetje,ki obdeluje podatke

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,Irska

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

 https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Nameni podatkov

Ta seznam predstavlja namene zbiranja in obdelave podatkov.

Uporabljene tehnologije

Spodaj so navedene vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Spodaj najdete zapis vseh (osebnih) podatkov, ki se zbiraj oz. uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.

Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Prosimo upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informacije o shranjevanju

Shranjene informacije

Vtičniki družabnih omrežij Facebook

Opis storitve

To je družabni vtičnik družbe Facebook, ki uporabniku omogoča, da svoje spletno mesto poveže z družabnim omrežjem Facebook.

Podjetje, ki obdeluje podatke

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02,Irska

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Nameni podatkov

Spodaj so navedeni vsi nameni zbiranja in obdelave podatkov.

Uporabljene tehnologije

Spodaj so navedene vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo.Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

Google Ads

Opis storitve

To je oglaševalska storitev. Ta storitev se lahko uporablja za prikazovanje prilagojenih ali neprilagojenih oglasov uporabnikom.

Podjetje,ki obdeluje podatke

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04E5W5, Irska

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Nameni podatkov

Spodaj je navedeno za katere namene se zbirajo in obdelujejo podatki.

Uporabljene tehnologije

Spodaj so navedene vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov(GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave. Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni zanamene obdelave. Podatki iz dnevnika se anonimizirajo po 9 mesecih, podatki o piškotkih pa se anonimizirajo po 18 mesecih.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo.Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informacije o shranjevanju

Shranjene informacije

Google AdServices

Opis storitve

To je oglaševalska storitev.

Podjetje, ki obdeluje podatke

Google Ireland LimitedGoogle Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.


https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Nameni podatkov

Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

Uporabljene tehnologije

Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.
Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.

Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informacije o shranjevanju

Shranjene informacije

Google Analytics

Opis storitve

To je storitev spletne analitike. Z njo lahko uporabnik meri donosnost naložbe v oglaševanje ter spremlja vedenje uporabnikov pri uporabi bliskavic, videoposnetkov, spletnih mest in aplikacij.

Podjetje, ki obdeluje podatke

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Nameni podatkov

Spodaj so navedeni vsi nameni za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

Uporabljene tehnologije

Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.

Obdobje hranjenja je odvisno od vrste shranjenih podatkov. Vsak uporabnik lahko izbere, koliko časa bo Google Analytics hranil podatke, preden jih samodejno izbriše.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Informacije o shranjevanju

Shranjene informacije

Google Fonts

Opis storitve

To je zbirka pisav za komercialno in osebno rabo.

Podjetje, ki obdeluje podatke

Google Ireland Limited

Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Irska

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Nameni podatkov

Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

Uporabljene tehnologije

Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Ta seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave.
Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.
Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Google Syndication (sinhronizacija Google)

Opis storitve

To je domena v Googlovi lasti, ki se uporablja za shranjevanje in nalaganje oglasne vsebine in drugih virov, povezanih z oglasi za Google AdSense in DoubleClick, iz Googlove CDN.

Podjetje, ki obdeluje podatke

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Nameni podatkov

Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

Uporabljene tehnologije

Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

Zbrani podatki

Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave.
Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.
Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Google Tag Manager (upravitelj oznak)

Opis storitve

To je sistem za upravljanje oznak. V upravitelja Google Tag Manager lahko oznake centralno vključite prek uporabniškega vmesnika. Oznake so majhni deli kode, ki lahko spremljajo dejavnosti. Skriptne kode drugih orodij so integrirane prek upravitelja Google Tag Manager. Upravitelj oznak omogoča nadzor nad tem, kdaj se sproži določena oznaka.

Podjetje, ki obdeluje podatke

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Nameni podatkov

Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

 • upravljanje oznak

Uporabljene tehnologije

Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

 • Oznake spletne strani

Zbrani podatki

Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

 • agregirani podatki o streljanju oznak

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave.
Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.
Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

 • Združene države Amerike

 • Singapur

 • Čile

 • Tajvan

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Google Translate (Googlov prevajalnik)

Opis storitve

Opis storitve

To je prevajalska storitev.

Podjetje, ki obdeluje podatke

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

Nameni podatkov

Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

 • zagotavljanje storitev

Uporabljene tehnologije

Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

 • Piškotki

Zbrani podatki

Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

 • IP naslov

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Lokacija obdelave

To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

Evropska unija

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave.
Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.
Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

Prenos v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

 • Združene države Amerike

 • Singapur

 • Čile

 • Tajvan

Prejemniki podatkov

V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

https://policies.google.com/privacy?fg=1&hl=en

Informacije o shranjevanju

Najdaljša doba shranjevanja piškotkov: 2 leti

Shranjene informacije

Ime: googtrans; uporablja se za shranjevanje jezikovnih nastavitev.; vrsta: piškotek; trajanje: seja;
Ime: PREF; ta piškotek si zapomni osnovne nastavitve, kot so izbira jezika, oblika iskanja.
Rezultati in način prikaza informacij: da obiskovalcu ni treba nastavljati nastavitev ob vsaki uporabi spletnega mesta; vrsta: piškotek; trajanje: 2 leti;

gstatic.com

Opis storitve

To je domena, ki jo Google uporablja za razbremenitev statične vsebine na drugo ime domene, da bi zmanjšal porabo pasovne širine in povečal zmogljivost omrežja za končnega uporabnika.

Podjetje, ki obdeluje podatke

Alphabet Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

  Nameni podatkov

  Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

  • povečanje zmogljivosti omrežja

  • zmanjšanje porabe pasovne širine

  Uporabljene tehnologije

  Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

  • JavaScript

  Zbrani podatki

  Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

  • Slike

  • CSS

  Pravna podlaga

  Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

  Lokacija obdelave

  To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

  Združene države Amerike

  Obdobje hrambe

  Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave

  .Zahteve za sredstva CSS so v predpomnilniku 1 dan, datoteke pisav pa eno leto. Nekateri podatki se hranijo, dokler jih uporabnik ne odstrani, nekateri potečejo po določenem času, nekateri pa se hranijo, dokler uporabnik ne izbriše svojega računa Google.

  Prenos v tretje države

  Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

  • Združene države Amerike

  • Singapur

  • Čile

  • Tajvan

  Prejemniki podatkov

  V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

  Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

  http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

  Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

  Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

  https://safety.google/privacy/privacy-controls/

  Informacije o shranjevanju

  Najdaljša doba shranjevanja piškotkov: 2 leti

  Shranjene informacije

  Ime: googtrans; uporablja se za shranjevanje jezikovnih nastavitev.; vrsta: piškotek; trajanje: seja;
  Ime: PREF; ta piškotek si zapomni osnovne nastavitve, kot so izbira jezika, oblika iskanja.
  Rezultati in način prikaza informacij: da obiskovalcu ni treba nastavljati nastavitev ob vsaki uporabi spletnega mesta; vrsta: piškotek; trajanje: 2 leti;

  ipmeta.io

  Opis storitve

  Analiza IP strežnika obiskovalca.

  Podjetje, ki obdeluje podatke

  ipmeta.io

  Nameni podatkov

  Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

  • Naslov IP strežnika se uporablja za določitev imena strežnika in po potrebi lokacije strežnika.

   Uporabljene tehnologije

   Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

   • Prenos podatkov IPMeta.

   Zbrani podatki

   Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

   • IP strežnika

   Pravna podlaga

   Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

   Obdobje hrambe

   Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.

   Uporabniški podatki se ne shranijo.

   Prenos v tretje države

   Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

   • IpMeta ne uporablja tretjih oseb.

   Prejemniki podatkov

   V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

   Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

   ipmeta.io

   Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

   ipmeta.io

   Informacije o shranjevanju

   Shranjevanje brez piškotkov: da

   LinkedIn Ads

   Opis storitve

   To je oglaševalska storitev.

   Podjetje, ki obdeluje podatke

   LinkedIn Ireland Unlimited Company

   Wilton Place, Dublin 2, Ireland

   Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

   Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

    https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

    Nameni podatkov

    Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

    • Oglaševanje

    • Sledenje konverzijam

    • Optimizacija

    • Ponovno trženje

     Uporabljene tehnologije

     Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

     • Piškotki

     • Oznake spletne strani

     • Piksel

     Zbrani podatki

     Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

     • Ogledani oglasi

     • Oglaševalski identifikator

     • Pregledani članki

     • Identifikatorji naprave

     • Informacije o napravi

     • Naslov IP

     • Informacije o operacijskem sistemu

     • Obiskane strani

     • Iskalni izrazi

     • Povezave

     • Sledilci

     • Informacije v profilu

     • Podatki o uporabniškem agentu

     • Ogledani videoposnetki

     Pravna podlaga

     Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

     Lokacija obdelave

     To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

     Evropska unija

     Obdobje hrambe

     Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave.
     Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.
     Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

     Prenos v tretje države

     Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

     • Singapur

     • Združene države Amerike

     Prejemniki podatkov

     V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

     Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

     https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

     Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

     https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

     Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

     https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en

     Informacije o shranjevanju

     Najdaljša doba shranjevanja piškotkov: 2 leti

     Shranjene informacije

     • Ime: UserMatchHistory; uporablja se za sinhronizacijo LinkedIn Ads ID; vrsta: piškotek; trajanje: 30 dni; domena: linkedin.com;

     • Ime: li_oatml; uporablja se za identifikacijo članov LinkedIn zunaj omrežja LinkedIn za oglaševanje in analitiko zunaj določenih držav in za omejen čas za oglaševanje v določenih državah; vrsta: piškotek; trajanje: 30 dni; domena: linkedin.com;

     • Ime: lms_ads; Uporablja se za identifikacijo članov LinkedIn zunaj omrežja LinkedIn v določenih državah za oglaševanje; vrsta: piškotek; trajanje: 30 dni; domena: linkedin.com;

     • Ime: li_fat_id; posredni identifikator za člane za sledenje konverzijam, ponovno usmerjanje, analitiko; vrsta: piškotek; trajanje: 30 dni: 30 dni;

     • Ime: li_sugr; uporablja se za verjetnostno ujemanje identitete uporabnika zunaj določenih držav; vrsta: piškotek; trajanje: 2 meseca in 29 dni; domena: linkedin.com;

     • Ime:_guid; vrsta: piškotek; trajanje: 2 meseca, 29 dni; domena: linkedin.com;

     • Ime: brwsr; piškotek za partnersko trženje; vrsta: piškotek; trajanje: 2 leti;

     • Ime: ABSELB; piškotek izravnalnika obremenitve; vrsta: piškotek; trajanje: 2 leti;

     LinkedIn Insight Tag

     Opis storitve

     To je storitev sledenja konverzijam in ponovnega trženja.

     Podjetje, ki obdeluje podatke

     LinkedIn Ireland Unlimited Company

     Wilton Place, Dublin 2, Ireland

     Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

     Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

      https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

      Nameni podatkov

      Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

      • Trženje

      • Ponovno ciljanje

      • Analitika

       Uporabljene tehnologije

       Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

       • Piškotki

       • Piksel

       Zbrani podatki

       Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

       • Informacije o napravi

       • Naslov IP

       • URL preusmerjevalca

       • Časovni žig

       • Informacije o brskalniku

       Pravna podlaga

       Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

       Lokacija obdelave

       To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

       Singapur, Evropska unija, Združene države Amerike

       Obdobje hrambe

       Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave.
       Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.
       Podatki bodo izbrisani po 90 dneh.

       Prenos v tretje države

       Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

       • Singapur

       • Združene države Amerike

       Prejemniki podatkov

       V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

       Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

       https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

       Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

       https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

       Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

       https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

       Informacije o shranjevanju

       Najdaljša starost shranjevanja piškotkov: 6 mesecev.

       Shranjene informacije

       • Ime: BizographicsOptOut; piškotek se uporablja za ugotavljanje, ali je uporabnik zavrnil ciljno oglaševanje: 10 let;

       • Ime: UserMatchHistory; uporablja ga oznaka LinkedIn Insight za zagotavljanje podrobnega poročanja o kampanjah in odkrivanje novih demografskih značilnosti podjetij s plastenjem podatkov LinkedIn s podatki o obiskovalcih spletnega mesta.; vrsta: piškotek; trajanje: 30 dni;

       • Ime:U; identifikator brskalnika za uporabnike zunaj EU/EGP.; vrsta: piškotek; trajanje: 2 meseca, 29 dni;

       • Ime: li_sugr; uporablja se za verjetnostno ujemanje identitete uporabnika zunaj EU/EGP; vrsta: piškotek; trajanje: 2 meseca in 29 dni;

       • Ime: bscookie; uporablja se za zapomnitev, da je prijavljeni uporabnik preverjen z dvostopenjskim preverjanjem pristnosti; vrsta: piškotek; trajanje: 2 leti;

       • Ime: bcookie; piškotek za identifikacijo brskalnika za enolično identifikacijo naprav, ki dostopajo do omrežja LinkedIn, da bi odkrili zlorabo; vrsta: piškotek; trajanje: 2 leti;

       Vtičnik LinkedIn

       Opis storitve

       To orodje v spletno mesto doda gumbe za sledenje in deljenje za storitev družabnih medijev LinkedIn. LinkedIn je družabno omrežje, ki se osredotoča na poklicno mreženje in razvoj kariere.

       Podjetje, ki obdeluje podatke

       LinkedIn Ireland Unlimited Company

       Wilton Place, Dublin 2, Ireland

       Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

       Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke.

        https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

        Nameni podatkov

        Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

        • Družbeni mediji

         Uporabljene tehnologije

         Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

         • Piškotki

         Zbrani podatki

         Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

         • Naslov IP

         • URL preusmerjevalca

         • Informacije o uporabniškem računu

         Pravna podlaga

         Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

         Lokacija obdelave

         To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

         Evropska unija

         Obdobje hrambe

         Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave. Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

         Prenos v tretje države

         Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

         • Singapur

         • Združene države Amerike

         Prejemniki podatkov

         V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

         Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

         https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

         Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

         https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

         Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

         https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en

         Informacije o shranjevanju

         Ime: Linkedin; piškotek je nastavljen za zagotavljanje funkcij na različnih straneh; vrsta: piškotek; čas trajanja: seja

         Shranjene informacije

         • Ime: Linkedin; piškotek je nastavljen za zagotavljanje funkcij na različnih straneh; vrsta: piškotek; čas trajanja: seja

         YouTube Video

         Opis storitve

         To je storitev predvajalnika videoposnetkov. Uporabnik jo lahko uporablja za gledanje, všečkanje, deljenje, komentiranje in nalaganje videoposnetkov.

         Podjetje, ki obdeluje podatke

         Google Ireland Limited

         Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska

         Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

         Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke

          https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

          Nameni podatkov

          Spodaj so navedeni vsi nameni, za katere se podatki zbirajo in obdelujejo.

          • Prikazovanje videoposnetkov

           Uporabljene tehnologije

           Spodnji seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

           • Piškotki (če način izboljšane zasebnosti ni vklopljen

           Zbrani podatki

           Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

           • Naslov IInformacije o napravi

           • Naslov IP

           • URL preusmerjevalca

           • Ogledani videoposnetki

           Pravna podlaga

           Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

           Lokacija obdelave

           To je glavno mesto, kjer se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

           Evropska unija

           Obdobje hrambe

           Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

           Prenos v tretje države

           Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov za varstvo podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

           • Čile

           • Združene države Amerike

           • Tajvan

           • Združene države Amerike

           Prejemniki podatkov

           V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

           Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

           https://policies.google.com/privacy?hl=en

           Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

           https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

           Kliknite tukaj za odjavo od tega procesorja v vseh domenah

           https://safety.google/privacy/privacy-controls/

           Informacije o shranjevanju

           Najdaljša starost shranjevanja piškotkov: 8 mesecev

           Shranjene informacije

           • Ime: __sak; uporablja se za shranjevanje informacij o obiskovalčevih video nastavitvah.; vrsta: spletna;

           • Ime: LAST_RESULT_ENTRY_KEY; typeuporablja se za shranjevanje uporabniških nastavitev pri priklicu videoposnetka Youtube, ki je integriran na drugih spletnih straneh.; vrsta: web;

           • Ime: yt-player-bandaid-host, yt-player-bandwidth, yt-player-headers-readable; uporablja se za določitev optimalne kakovosti videoposnetka glede na obiskovalčevo napravo in omrežne nastavitve.; vrsta: spletna;

           • Ime: yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name; uporablja se za shranjevanje uporabnikovih nastavitev predvajalnika videoposnetkov z uporabo vdelanega videoposnetka YouTube.; Vrsta: spletni;

           • Ime: YEC; trajanje: Uporablja se za shranjevanje uporabnikovih nastavitev predvajalnika videoposnetkov z uporabo vstavljenega videoposnetka YouTube; vrsta: piškotek; trajanje:1 leto, 1 mesec;

           • Ime: CONSENT; uporablja se za ugotavljanje, ali je obiskovalec sprejel kategorijo trženja v bannerju piškotka; vrsta: piškotek; trajanje: 2 leti;

           • Ime: DEVICE_INFO; Uporablja se za sledenje interakciji uporabnika z vdelano vsebino; vrsta: piškotek; trajanje: 5 mesecev, 26 dni;

           • Ime: remote_sid; uporablja se za izvajanje in funkcionalnost video vsebin YouTube na spletnem mestu; vrsta: piškotek; trajanje: seja;

           • Ime: test_cookie; preizkus dovoljenj za nastavljanje piškotkov v uporabnikovem brskalniku; vrsta: piškotek; trajanje: 1 dan;

           • Ime: VISITOR_INFO1_LIVE; uporablja se za merjenje pasovne širine uporabnikov, da se ugotovi, ali se jim prikaže novi ali stari vmesnik predvajalnika; vrsta: piškotek; trajanje: 6 mesecev;

           • Ime: YSC; nastavi ga video storitev YouTube na straneh z vstavljenimi videoposnetki YouTube; vrsta: piškotek;Trajanje: seja;

           • Ime: PREF; uporablja za shranjevanje informacij, kot so želena konfiguracija strani in nastavitve predvajanja, na primer izrecne možnosti samodejnega predvajanja, naključno mešanje in velikost predvajalnika; vrsta: piškotek; trajanje: 8 mesecev;

           • Ime: pm_sess; uporablja se za vzdrževanje vaše seje brskanja; vrsta: piškotek; trajanje: 30 minut;

           • Ime: CGIC; Uporablja se za zagotavljanje rezultatov iskanja s samodejnim dopolnjevanjem iskalnih poizvedb na podlagi začetnega vnosa uporabnika; vrsta: piškotek; trajanje: 6 mesecev;

           • Ime: UULE; uporablja se za določitev geografske lokacije uporabnika; vrsta: piškotek; trajanje: 6 ur;

           hCaptcha  

           Opis storitve

           To je storitev, ki jo lastniki spletnih mest uporabljajo za zaščito svojih spletnih mest pred roboti, neželeno pošto in zlorabami.

           Podjetje, ki obdeluje podatke

           Intuition Machines Inc.
           2211 Selig Dr, Los Angeles, CA 90026, Združene države Amerike

           Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

           Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke

            support@hcaptcha.com

            Nameni podatkov

            Ta seznam predstavlja namene zbiranja in obdelave podatkov.

            • Preprečevanje goljufij

            • Zagotavljanje storitev

            • Odzivanje na zahteve in poizvedbe strank

            • Podpora za brskalnik

            • Podpora strankam

            • Tehnična podpora

            • Preverjanje in izvedba plačila

            • Izboljšanje storitve

            • Razvoj

            • Prilagajanje po meri

            • Uporaba tržnih raziskav za pridobivanje vpogleda v občinstvo

            • Modeliranje podatkov

            • Zagotavljanje varnosti, preprečevanje goljufij in odpravljanje napak

             Uporabljene tehnologije

             Ta seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

             • Piškotki

             • Spletni svetilniki

             Zbrani podatki

             Spodnji seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

             • Naslov IP

             • Podatki o Googlovem računu

             • Preneseni viri (vključno z vrsticami slogov ali slikami)

             • Dejavnost uporabnika (premikanje strani, premikanje z miško, klikanje na povezave, čas, porabljen za izpolnjevanje obrazcev, in vzorci tipkanja)

             • zgodovina brskalnika

             • Informacije CSS

             • vtičniki brskalnika

             • piškotki

             Pravna podlaga

             Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

             Lokacija obdelave

             To je primarna lokacija, na kateri se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.
             Združene države Amerike

             Prejemniki podatkov

             V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

             • Google LLC

             Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

             https://support.google.com/recaptcha

             Cloudflare  

             Opis storitve

             To je storitev, ki zagotavlja večjo varnost in zmogljivost spletnih mest. Cloudflare ponuja na primer omrežje za dostavo vsebine ("CDN") za izboljšanje časa nalaganja spletnega mesta. Uporaba omrežja CDN uporabniku omogoča, da s pomočjo regionalno ali mednarodno porazdeljenih strežnikov omogoči hitrejše priklicanje vsebine.

             Podjetje, ki obdeluje podatke

             Cloudflare Inc.
             101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, Združene države Amerike

             Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe za obdelavo

             Spodaj najdete e-poštni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja, ki obdeluje podatke

              privacyquestions@cloudflare.com, legal@cloudflare.com

              Nameni podatkov

              Ta seznam predstavlja namene zbiranja in obdelave podatkov.

              • Optimizacija

              • Varnost spletnega mesta

              • Izboljšanje storitev

              • Zmanjšanje porabe pasovne širine

               Uporabljene tehnologije

               Ta seznam predstavlja vse tehnologije, ki jih ta storitev uporablja za zbiranje podatkov. Tipične tehnologije so piškotki in piksli, ki se namestijo v brskalnik.

               • Piškotki

               Zbrani podatki

               Ta seznam predstavlja vse (osebne) podatke, ki se zbirajo z uporabo te storitve.

               • Naslov IP

               • Informacije o konfiguraciji sistema

               • Ime spletnega mesta

               • Datum in čas zahteve

               • Ime in naslov URL datoteke, do katere je bil opravljen dostop

               • Količina prenesenih podatkov

               • Informacije o stanju

               • Operacijski sistem naprave

               • URL napotitelja

               • Ponudnik, ki je zaprosil

               • Vrsta naprave

               • Čas strežniške zahteve

               Pravna podlaga

               Pravna podlaga za obdelavo podatkov po pridobitvi soglasja uporabnika je Člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

               Lokacija obdelave

               To je primarna lokacija, na kateri se obdelujejo zbrani podatki. Če se podatki obdelujejo tudi v drugih državah, vas o tem obvestimo posebej.

               Združene države Amerike, Evropska unija

               Obdobje hrambe

               Obdobje hrambe je časovno obdobje, v katerem so zbrani podatki shranjeni za namene obdelave. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za navedene namene obdelave.Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene obdelave.

               Prenos v tretje države

               Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev posreduje podatke v državo, ki nima zahtevanih standardov varstva podatkov. Spodaj najdete seznam držav, v katere se podatki prenašajo. Za več informacij v zvezi z zaščitnimi ukrepi glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti ali se obrnite neposredno na ponudnika.

               • Singapur

               • Združene države Amerike

               • Avstralija

               • Združeni arabski emirati

               Prejemniki podatkov

               V nadaljevanju so navedeni prejemniki zbranih podatkov.

               • Skupina Cloudflare

               Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o zasebnosti obdelovalca podatkov.

               https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

               Kliknite tukaj, če želite prebrati pravilnik o piškotkih obdelovalca podatkov

               https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

               Shranjene informacije

               • Ime: uporablja se za rešitev za zaščito pred boti, ki jo zagotavlja podjetje Cloudflare.; vrsta: piškotek; tgrajanje: 30 minut;

               • Ime: cf_clearance; ta piškotek se uporablja za shranjevanje dokazila o opravljenem izzivu. Uporablja se, da se izziv ne izda več, če je prisoten. Zahteva se za dostop do izvornega strežnika.; vrsta: piškotek; trajanje: 30 minut;

               • Ime: Ta piškotek se uporablja za pravila omejevanja hitrosti.; vrsta: piškotek; trajanje: 30 min: 7 dni;

               • Ime: cf_chl_cc_XXX, cf_chl_rc_i, cf_chl_rc_ni; Ta piškotek uporablja družba Cloudflare za izvajanje izzivov. Ne uporablja se za sledenje ali izven obsega izziva.; vrsta: piškotek; trajanje: seja;

               •  Ime: Svoji nalogi se posvetijo vsi uporabniki, ki so se odločili, da bodo v tem primeru uporabljali piškotke: Uporablja se za vrnitev končnega uporabnika na isto izvorno stranko za določeno časovno obdobje, ki ga konfigurira stranka. ; vrsta: piškotek; trajanje: 1 dan;

               Različica: 01.01.2024